Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2017-11-23T17:54:49+00:00

Algemene voorwaarden voor werkzaamheden

Karen Luiten Supervisie & Coaching (hierna te noemen Karen Luiten S&C)

 

Artikel 1. Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training of workshop is gesloten.
 • Deelnemer (ook wel coachee of cliënt) : de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de training of workshop deelneemt.
 • Training of workshop: cursus, workshop, demonstratie, coaching, supervisie, intervisie of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden of het begeleiden van een proces van verandering.
 • Open training: training met deelname door deelnemer(s) uit verschillende bedrijven en/of organisaties.
 • ‘In company’-training: training met deelname door deelnemer(s) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.
 • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen,

(rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Karen Luiten S&C, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

 1. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door Karen Luiten S&C uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

 

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

 1. Inschrijving voor de door Karen Luiten S&C te verzorgen (open) trainingen of workshops kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per e-mail, de website, per post van het volledig ingevulde inschrijfformulier of door telefonische aanmelding.
 2. Karen Luiten S&C bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training of workshop tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens

tegenbewijs. Tevens wordt hierin voor zover van toepassing verwezen naar betalingstermijnen en overige voorwaarden die op de onderhavige opdrachtbevestiging van toepassing zijn.

 

 

Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘in company’-training of workshop

 1. Ter zake een ‘in company’-training of workshop zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij Karen Luiten S&C.
 2. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een ‘in company’-training of workshop komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
 3. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende

acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. Karen Luiten S&C is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

 1. De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen is van toepassing. Binnen deze periode kan de overeenkomst kosteloos worden geannuleerd.

 

 

Artikel 5. Prijzen van (open)training of workshop

 1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op de website of in de meest recente brochure die door Karen Luiten S&C is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
 2. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per email/ elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 3. In de prijzen zijn de kosten voor het trainings- of workshopmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 4. Als op een training of workshop BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 6. Prijzen van ‘in company’-training of workshop

 1. De prijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
 2. In de geoffreerde prijs zijn de kosten voor het trainings- of workshopmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Als op een training of workshop BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 7. Betaling

 1. Na inschrijving voor een training zoals vermeld in artikel 3 of acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 of na deelname aan een training of workshop zoals vermeld in artikel 3 of zendt Karen Luiten S&C een factuur met betrekking tot de training of workshop aan de opdrachtgever.

De factuur dient te worden betaald uiterlijk 28 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt per  bancaire overschrijving.

 1. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Aan de opdrachtgever kan in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd zijn van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 2. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit

voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten

zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

 

Artikel 8: Vertrouwelijkheid en geheimhouding

1 Opdrachtnemer is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel

een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van

bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle

vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst van

Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als

vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is medegedeeld of als dit

voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor

dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of

derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.

2 Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen

Opdrachtnemer en coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk

beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan

opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van

deze contacten tenzij de coachee hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft

gegeven.

 

Artikel 9. Verplaatsing data ‘in company’-training of workshop door de

opdrachtgever

Een trainings- of workshopdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige trainingsbedrag verschuldigd.

 

Artikel 10. Annulering deelname aan open training of workshop door de opdrachtgever

 1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open training of workshop is uitsluitend mogelijk bij schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste trainings- of workshopdag.
 2. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste trainings- of workshopdag wordt € 30,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste trainings- of workshopdag zal 50% van het verschuldigde bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste trainings- of workshopdag is het volledige bedrag verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 3. Annulering door de opdrachtgever van de trainings- of workshopovereenkomst na aanvang van de training of workshop is niet mogelijk.
 4. De wettelijke bedenktermijn van 14 dagen is van toepassing.

 

 

 

 

Artikel 11. Verhindering van de deelnemer

 1. Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere deelnemer niet mogelijk. Inhalen van de trainingsdag is onder voorbehoud in onderling overleg met Karen Luiten S&C, hiervoor is opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
 2. Een verhinderde deelnemer kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde training of workshop op andere data of datum, mits deze beschikbaar is.
 3. Indien er geen vervanger is voor de verhinderde deelnemer worden de volledige kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 12. Annulering door Karen Luiten S&C

Karen Luiten S&C behoudt zich het recht voor de training of workshop te annuleren tot uiterlijk twee (2) dagen voor de eerste trainings- of workshopdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Karen Luiten S&C zal het door de opdrachtgever betaalde geld binnen 14 dagen vanaf de datam annulering restitueren. Indien mogelijk biedt Karen Luiten S&C de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het geld niet gerestitueerd.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Karen Luiten S&C is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training of workshop van Karen Luiten S&C of de annulering van de trainings- of workshopovereenkomst door Karen Luiten S&C, tenzij aan Karen Luiten S&C opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Karen Luiten S&C op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte trainings- of workshopmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training of workshop, het trainings- of workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training of workshop worden door Karen Luiten S&C voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Karen Luiten S&C is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainings- of workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 15. Vervanging docent of trainer

Karen Luiten S&C is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de overeenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer. Uiteraard met behoud van kwaliteit van de ingezette trainer.

Artikel 15. Reclame

 1. De opdrachtgever dient een reclame met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of een met de training of workshop samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de training of workshop en deze te richten

aan Karen Luiten, eigenaar van Karen Luiten S&C. Aangaande de reclame zal een schriftelijke reactie volgen.

 1. Reclames aangaande de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal

plaatsvinden.

 

Artikel 16. Klachtenprocedure

 1. Karen Luiten S&C behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen. Zij staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Karen Luiten S&C verwacht ook van de klager een vertrouwelijke omgang met alles wat de klacht betreft.

2.Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard. Alle klachten worden voorgelegd aan en behandeld door mevrouw Suzan van Oorschot, psychotherapeute.

 1. Na ontvangst van de klacht deelt Karen Luiten S&C uiterlijk binnen 7 dagen schriftelijk mee dat zij een klacht heeft ontvangen en onderzoekt deze.
 2. Binnen 14 dagen na hoor en wederhoor neemt Karen Luiten S&C een besluit en deelt dit mede aan de indiener van de klacht.
 3. Als de indiener van de klacht het besluit accepteert wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen.
 4. De indiener van de klacht wordt mondeling/schriftelijk elke 14 dagen op de hoogte

gehouden van de status van de klacht.

 1. In geval van geschillen over de afhandeling van een klacht kan dit ingediend worden bij de Coaches voor Medici, een onderdeel van het NHG waarbij Karen Luiten is aangesloten,. Zij volgen de richtlijnen van het NHG en het oordeel van deze beroepsinstantie is voor Karen Luiten S&C bindend.
 2. Als de klacht is afgerond is tevens de klachtenprocedure afgerond. De desbetreffende klacht en alle correspondentie worden voor de termijn van twee jaar bewaard.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Karen Luiten S&C en overeenkomsten tussen Karen Luiten S&C en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Arnhem tenzij de wet anders voorschrijft.